Scouting
Aan de ouders/verzorgers van de bevers, welpen, verkenners en rowans,

Binnen onze vereniging is een groepsraad actief. De groepsraad heeft inspraak op het algemeen en financieel beleid en de ontwikkeling van de groep. Ook kunnen er door de groepsraad ideeën worden aangedragen voor (activiteiten van) de speltakken. Verder zorgt de groepsraad voor ondersteuning bij gezamenlijke programma’s van alle speltakken.

De groepsraad houdt twee à drie keer per jaar een vergadering. Deze vinden doorgaans op vrijdagavond plaats.

Op dit moment maken de leden van het groepsbestuur, alle leiding en personen met een ondersteunende functie deel uit van de groepsraad. Van de speltakken wordt momenteel alleen de stam in de groepsraad vertegenwoordigd.

Onze vereniging vindt het echter belangrijk dat ook de jonge leden in de groepsraad vertegenwoordigd worden. Van elke speltak met leden jonger dan 18 jaar (bevers, welpen, verkenners en rowans) willen we daarom graag met ingang van het nieuwe scoutingjaar (na de zomervakantie) een afgevaardigde in de groepsraad zien. Het bestuur juicht het bovendien toe dat er meer mensen meedenken en meebeslissen over zaken die onze vereniging aangaan.

Wij willen u dan ook van harte uitnodigen om u aan te melden om zitting te nemen in de groepsraad van de Jan van Riebeeck. Verderop kunt u lezen hoe het kiezen en benoemen van een afgevaardigde per speltak in z’n werk gaat.

Hopelijk bent u net zo enthousiast over onze bloeiende vereniging als wij. We hopen dan ook u als ouder/verzorger in onze groepsraad te mogen verwelkomen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bij één van de leiders van de speltak van uw kind terecht.

Telefonisch (06-15116970) of per e-mail bij ondergetekende (secretaris.jvr@gmail.com). Vermeldt u daarbij van welk kind u de ouder/verzorger bent en om welke speltak het gaat.
Met hartelijke groet,

namens het bestuur
Aafke Dijkhuis
secretaris.jvr@gmail.com

Procedure voor het kiezen van een afgevaardigde per speltak met leden jonger dan 18 jaar
- Indien er zich één ouder/verzorger van een speltak aanmeldt zullen we deze ouder ter benoeming voordragen aan de groepsraad. Bij aanmelding van twee of meer ouders per speltak zullen we alle ouders van kinderen uit de betreffende speltak per e-mail laten stemmen. De gekozen persoon zal vervolgens aan de groepsraad ter benoeming worden voorgedragen.
- Indien er zich geen ouder/verzorger voor een bepaalde speltak aanmeldt blijft deze plaats in de groepsraad vacant. Aan het begin van een nieuw scoutingseizoen (of na het overvliegen in januari) zullen we de ouders met kinderen in de betreffende speltak opnieuw benaderen.
- Een ouder blijft de speltak vertegenwoordigen totdat zijn/haar kind naar de volgende speltak overvliegt. Na overvliegen is de ouder dus geen vertegenwoordiger meer van de speltak, ook wanneer er nog een tweede kind van hem/haar in diezelfde speltak zit.

Een ouder/verzorger kan derhalve maximaal twee jaar de bevers vertegenwoordigen; voor de andere drie speltakken is de maximale duur drie jaar.
- Een ouder kan zich in de opvolgende speltak van zijn/haar kind eventueel weer opnieuw aanmelden als oudervertegenwoordiger. Een ouder kan echter maximaal twee opeenvolgende termijnen van drie jaar als oudervertegenwoordiger deel van de groepsraad uitmaken.
- Ouders/verzorgers die binnen de Jan van Riebeeckgroep een kaderfunctie hebben kunnen zich niet als oudervertegenwoordiger aanmelden.